Konkurs dla twórców internetowych – Inspire Camp 2019 podczas 7. Pannonica Festival w Barcicach

 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zaprasza wszystkich twórców internetowych (blogerów, instagramerów, youtuberów, tiktokerów) do wzięcia udziału w konkursie o nazwie INSPIRE CAMP 2019.

Głównym celem konkursu jest promocja Festiwalu Pannonica, a zadaniem uczestników stworzenie angażującej relacji z festiwalu w wiodących dla twórcy mediach społecznościowych.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy, a łączna pula nagród w II Etapie wynosi 10.000 zł  – wszystko szczegółowo opisane jest w Regulaminie poniżej.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić i wysłać do dnia 15.VI.2019 do godz. 23:59 ten => formularz zgłoszeniowyFormularze wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Jeśli nie wiesz, czym jest Pannonica Festival – zobacz, jak było w zeszłym roku:

 

Regulamin Konkursu

dla twórców treści internetowych pod nazwą “Inspire Camp 2019”
podczas 7. Pannonica Festival w Barcicach (powiat nowosądecki)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz prawa
i obowiązki Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Konkursu i jest dla nich wiążący.

1.2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany w Internecie.

1.4. Organizatorem Konkursu nazywanego w dalszej części niniejszego Regulaminu także Inspire Campem 2019 jak również Fundatorem nagród jest: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Stary Sączu (zwane dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz, NIP 734-333-45-14, REGON 000968351.

1.5. Partnerem Merytorycznym Inspire Campu 2019 jest blog LosWiaheros.pl w osobach Alicji Rapsiewicz i Andrzeja Budnik.

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisami społecznościowymi Facebook, Instagram, Tiktok i Youtube. Uczestnicy, akceptując Regulamin, zwalniają właściciela serwisu Facebook, Instagram, Tiktok i Youtube z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wiązać się z Konkursem.

1.7. Niniejszy Konkurs nie stanowi wykonania żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania się przez Uczestnika do odpłatnego wykonania określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad Konkursu opisanych w niniejszym Regulaminie. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik nie wykonuje także żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zmianami) i nie podlega rygorom określonym w wyżej wymienionej ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

1.9. Konkurs organizowany jest od dnia 01.06.2019 roku od godz. 12:00 i trwa do dnia 30.09.2019 roku do godz. 23:59 (dalej termin Konkursu).

1.10. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 § 2

PRZEDMIOT KONKURSU

 2.1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestnika Konkursu kreatywnych,  oryginalnych i angażujących emocjonalnie treści internetowych powstałych dzięki możliwości uczestniczenia w 7. edycji Pannonica Festival i Inspire Campie 2019 oraz opublikowanie ich na blogu lub kanale YouTube oraz w wybranych kanałach społecznościowych Uczestnika Konkursu.

§ 3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  i będące

a) blogerem – autorem strony internetowej, zawierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy o specyficznym dla siebie profilu np. podróżniczym, muzycznym, kulturalnym, kulinarnym, modowym, parentingowym, górskim lub lifestylowym. Publikowane treści powinny pasować do marki  Pannonica i wartości, które ta marka reprezentuje;

lub
b) youtuberem – twórcą wideo udostępnianego na platformie Youtube, gdzie w sposób przemyślany i uporządkowany publikowane są filmy, które połączone są ze sobą tematycznie z dziedziny, w której twórca się specjalizuje, np. podróżniczej, muzycznej, kulturalnej, kulinarnej, parentingowej, modowej, górskiej lub lifestylowej. Publikowane treści powinny pasować do marki  Pannonica i wartości, które ta marka reprezentuje.

Dodatkowo osoby te muszą być aktywne w mediach społecznościowych na minimum dwóch z wymienionych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok oraz spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie i do końca dnia 15.06.2019 r (do godziny 23.59) dokonać prawidłowego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

 1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, w tym osoby pozostające w stosunku umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieł lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną,
 2. osoby stanowiące skład Jury i członkowie ich najbliższych rodzin,
 3. osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 § 4

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

4.1. Aby wziąć udział w PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie ckis.stary.sacz.pl/konkursy w tym odpowiedzieć na pytanie otwarte “Dlaczego Inspire Camp nie może odbyć się bez Ciebie”?

4.2. Zgłoszenie do pierwszego etapu Konkursu jest jednoznaczne z gotowością do uczestniczenia w całym Konkursie, w szczególności uczestniczenia w Inspire Campie 2019 od 29.08 do 31.08.2019 w wiosce festiwalowej w m. Barcice (powiat nowosądecki).

4.3. Zebrane zgłoszenia (formularze zgłoszeniowe) zostaną poddane ocenie punktowej w następujących aspektach:

 1. atrakcyjność i wartość merytoryczna bloga/kanału na YouTube oraz umiejętność tworzenia adekwatnych do profilu bloga/kanału YouTube treści o dużym ładunku emocjonalnym, skutkujących wysokim zaangażowaniem społeczności,
 2.  odpowiedź na pytanie otwarte  (do 750 znaków): “Dlaczego Inspire Camp nie może odbyć się bez Ciebie?”
 3. spełnienie przynajmniej jednego z czterech kryteriów: liczba fanów na Facebooku (minimum 5000 fanów) lub liczba obserwujących na Instagramie (minimum 5000 obserwujących) lub liczba obserwujących na Twitterze (minimum 5000 obserwujących) lub liczba obserwujących na portalu Tik Tok (minimum 5000 obserwujących) wg stanu na dzień przesłania zgłoszenia,
 4. w przypadku blogera – średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników bloga, obliczona na podstawie średniej z dowolnych 3 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia do maja 2019 (pożądane minimum 3000 uu/miesiąc), w przypadku youtubera – liczba subskrypcji kanału (pożądane minimum 5000 subów)

4.4. Ponadto Warunkiem koniecznym dopuszczenia do drugiego etapu jest:   

 1. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza zgłoszeniowego,
 2. akceptacja regulaminu Konkursu,
 3. zadeklarowanie osobistego uczestnictwa w całym Inspire Campie 2019, w przypadku blogów/kanałów zbiorowych możliwe jest uczestnictwo maksymalnie dwóch reprezentantów bloga/kanału.  

4.5. Oceną zgłoszeń i ustaleniem punktacji zajmie się Jury powołane przez  Organizatora. Zgodnie z przeprowadzoną oceną, Jury ogłosi listę rankingową i wskaże 6 twórców treści internetowych (którzy uzyskali najwyższe oceny) i którzy przejdą do drugiego etapu Konkursu. Wyniki pierwszego etapu Konkursu będą opublikowane na stronie ckis.stary.sacz.pl/konkursy
4.6. Jury składa się z  4 osób i w jego składzie znajdą się przedstawiciele organizatora i przedstawiciele Partnera Merytorycznego.

4.7. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi nie później niż do 30 VI 2019 r. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu pojawi się na stronie internetowej ckis.stary.sacz.pl/konkursy.  Równocześnie każda z osób, która złożyła zgłoszenie otrzyma droga mailową powiadomienie o wynikach pierwszego etapu Konkursu.

4.8.   W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników I etapu, twórca internetowy zakwalifikowany do 2 etapu Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Inspire Campie 2019 bez podawania przyczyny, po tym terminie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 2 etapie Konkursu zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 2500 zł.

4.9. W przypadku rezygnacji opisanej w pkt 4.8, Organizator może zdecydować o dokooptowaniu do drugiego etapu kolejną osobę z listy rankingowej.

DRUGI ETAP KONKURSU:

4.10. Zakwalifikowani do drugiego etapu Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w Inspire Campie 2019 podczas 7. edycji Pannonica Festival w Barcicach w dniach 29 sierpnia do 1 września 2019.

4.11. Uczestnikom Inspire Campu 2019 organizator zapewnia:

 • noclegi na polu namiotowym podczas festiwalu oraz na życzenie Uczestnika Inspire Campu 2019 także w przededniu i dzień po jego zakończeniu,
 • karnet uprawniający do udziału we wszystkich koncertach oraz wydarzeniach towarzyszących,
 • identyfikator PRESS VIP upoważniający do wejścia do strefy 0 i rejestracji foto i wideo koncertów z uwzględnieniem specyficznych restrykcji dot. niektórych koncertów i artystów,
 • kupony na wyżywienie podczas festiwalu w wiosce festiwalowej (z wyjątkiem dnia poprzedzającego rozpoczęcie, kiedy nie będzie jeszcze funkcjonować gastronomia w wiosce festiwalowej),
 • dostęp do polowego biura prasowego z dostępem do Internetu,
 • opiekę merytoryczną ze strony Partnera Merytorycznego i opiekę organizacyjno-logistyczną ze strony Organizatora,
 • zamykane/strzeżone pomieszczenie do bezpiecznego przechowywania wartościowego sprzętu.
 • wynagrodzenie za udział w Inspire Campie 2019 w wysokości określonej w pkt. 4.13,
 • ubezpieczenie NW.

4.12. Organizator nie zapewnia:

 • sprzętu kempingowego,
 • sprzętu  komputerowego, sprzętu foto i wideo,
 • zwrotu kosztów dojazdu.

4.13. Wszystkim Uczestnikom Konkursu zakwalifikowanym do drugiego etapu przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Inspire Campie 2019 w wysokości 2500 zł.

4.14. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za uczestnictwo jest faktura lub umowa cywilnoprawna. Zaliczka w postaci 35% wynagrodzenia zostanie wypłacone między 16 a 21 sierpnia 2019 na podstawie faktury lub rachunku do umowy cywilnoprawnej wystawionej / wystawionego z minimalnym terminem płatności 7 dni. Pozostałe 65% zostanie wypłacone Uczestnikom Inspire Campu 2019 między 10 a 15 września na podstawie faktury lub rachunku do umowy cywilnoprawnej wystawionych w miesiącu wrześniu z minimalnym terminem płatności 7 dni.

4.15. W przypadku faktury VAT wystawionej przez Uczestnika Inspire Campu 2019 do kwoty wynagrodzenia może doliczyć on podatek VAT, w przypadku  umów cywilnoprawnych wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4.13 jest wynagrodzeniem brutto.

4.16. W przypadku bloga/kanału zbiorowego  reprezentowanego na Inspire Campie 2019 przez 2 Uczestników wynagrodzenie za uczestnictwo wypłacane na podstawie rachunku do umów cywilnoprawnych będzie podzielone na dwóch Uczestników Inspire Campu 2019.

4.17.  Zadaniem Uczestnika  w drugim  etapie Konkursu będzie przygotowanie
i opublikowanie treści angażujących swoją społeczność, w tym:

 • minimum 1 zapowiedź wyjazdu na festiwal / uczestnictwa w 7. edycji Pannonica Festival (z datą publikacji nie wcześniej niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu i nie później niż 3 dni przed festiwalem. Zapowiedź musi być opublikowana na przynajmniej jednym kanale mediów społecznościowych w dowolnej formie (wpis, galeria zdjęć, wideo).
 • minimum 2 relacje podczas trwania festiwalu z datą publikacji między 29 a 31 sierpnia 2019. Relacje muszą być opublikowane na przynajmniej jednym kanale mediów społecznościowych w dowolnej formie (wpis, galeria zdjęć, wideo).
 • minimum 1 materiał pofestiwalowy poświęcony 7. edycji Pannonica Festival opublikowany w okresie pomiędzy 1 września a 14 września 2019 r. , w formie wpisu na blogu Uczestnika Konkursu w przypadku  blogerów lub w formie  wideo na kanale YouTube Uczestnika Konkursu w przypadku youtuberów.
 • minimum 1 wpis opublikowany na dowolnym kanale mediów społecznościowych promujący materiał pofestiwalowy, opublikowany w okresie pomiędzy 1 września a 14 września 2019r.

4.18.  Jako materiał pofestiwalowy  dopuszcza się formy, takie jak: reportaż, relacja z wydarzenia/wideorelacja, poradnik, przewodnik, recenzja, studium porównawcze, materiał wykorzystujący wypowiedzi innych uczestników, historia zainspirowana uczestnictwem w festiwalu.

4.19. Materiał pofestiwalowy musi być opublikowany z uwzględnieniem następujących cech:

 • wpis na blogu musi zawierać: minimum 1500 znaków bez spacji, minimum 5 fotografii w formacie odpowiadającym szerokości szablonu bloga. Materiały, które dotyczą marki Pannonica i inne treści kontekstowe z dziedziny, w której specjalizuje się twórca wykorzystane w ramach Konkursu nie mogą pochodzić z archiwum twórcy, lecz powinny zostać wykonane w czasie Inspire Campu 2019 lub powinny być to niepublikowane wcześniej materiały zgromadzone w okresie bezpośrednio go poprzedzającym lub po nim następującym. Organizator dopuszcza stworzenie przez Uczestnika Konkursu materiału w całości poświęconego 7. edycji Pannonica Festival, jak i materiału kontekstowego połączonego z innym tematem z dziedziny, w której specjalizuje się twórca.
 • wideo musi zawierać fragmenty nagrane podczas 7. edycji Pannonica Festival o łącznej długości nie krótszej niż min 2 min 30 s. Minimalny format filmu 1920×1080. Użyta w filmie ścieżka dźwiękowa powinna spełniać standardy licencyjne. Forma wideo jest dowolna: teledysk, vlog, wideo-pocztówka – przy czym wysoko oceniana będzie kreatywność (np. wideo z udziałem innych Uczestników lub/i ich krótkie wypowiedzi). Organizator dopuszcza stworzenie przez Uczestnika Konkursu materiału w całości poświęconego 7. edycji Pannonica Festival, jak i materiału kontekstowego połączonego z innym tematem z dziedziny, w której specjalizuje się twórca.

4.20. Każdy opublikowany materiał, który powstał w ramach udziału w Inspire Camp 2019 musi być oznaczony hasztagami: #Pannonica oraz #InspireCamp2019

4.21. W publikacji na blogu / kanale Youtube powinna zostać umieszczona adnotacja o tym, że materiał powstał dzięki uczestnictwu w Inspire Campie 2019 prowadzonym przez Organizatora 7. edycji Pannonica Festival.

4.22.  Organizator dopuszcza płatne promowanie treści opublikowanych w mediach społecznościowych przez Uczestnika Konkursu i ustala maksymalny limit wydatków reklamowych w mediach społecznościowych w wysokości 100 zł na jeden opublikowany post. Organizator jednakże zastrzega, że płatne promowanie treści nie będzie brane pod uwagę przy ocenie zaangażowania, wspomnianego w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.

4.23. Najpóźniej do 30 lipca Organizator podpisze z twórcami internetowymi – Uczestnikami Inspire Campu 2019 umowy o współpracy, regulujące w szczególności zagadnienia zasad uczestnictwa w drugim etapie i realizacji zadań, honorariów, praw autorskich oraz wykorzystania wizerunku w związku z udziałem w kolejnych etapach Konkursu (według przedstawionego w terminie do 10 lipca 2019 r przez Organizatora wzoru). Odmowa podpisania w/w Umowy przez Uczestnika Konkursu, jest jednoznaczna z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie.

4.24. W terminie do 20 września Uczestnik Konkursu prześle na adres biuro@pannonica.pl raport w postaci tabelki Excel (wzór dostarczy Organizator) ze zrealizowanych działań, w której umieści linki do wszystkich obowiązkowych i innych dodatkowych publikacji konkursowych, oraz złoży raporty zasięgowe (w postaci zrzutów ekranu) publikacji w mediach społecznościowych, blogu/platformie YouTube, które będą potwierdzeniem zrealizowania zadań konkursowych opisanych w pkt. 4.17 niniejszego Regulaminu oraz przedmiotem oceny przez Jury.

4.25. Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi między 27 a 30 września 2019 r. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie internetowej ckis.stary.sacz.pl/konkursy do dnia 2 października 2019 r. Równocześnie każda z osób uczestniczących w 2 etapie Konkursu otrzyma drogą mailową powiadomienie o wynikach drugiego etapu Konkursu.

4.26. Za nieterminowe opublikowanie obowiązkowych materiałów konkursowych wymienionych w punkcie 4.17 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną 200 zł za każdy dzień opóźnienia publikacji.

4.27 Za niewykonanie całości obowiązkowych zadań wymienionych w punkcie 4.17. niniejszego Regulaminu Organizator nałoży na uczestnika karę umowną w wysokości 2500 zł brutto.

   § 5

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZYZNAWANE NAGRODY

 5.1. Spośród obligatoryjnych i opcjonalnych zadań konkursowych drugiego etapu Konkursu  Jury  wyłoni osoby nagrodzone i wyróżnione, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 • 75% ocena jakościowa – wyniki obrad Jury, które oceni wartość jakościową konkursowych materiałów, w tym ich oryginalność, kreatywność i atrakcyjność stworzonych treści oraz spójność treści i wybranych przez twórcę metod ich prezentacji i rozpowszechniania,
 • 25% wskaźniki emocjonalnego zaangażowania w treści stworzone w ramach Konkursu  członków społeczności danego twórcy internetowego (pod uwagę będą brane organiczne polubienia, komentarze, udostępnienia, oraz zasięgi).

5.2. Pula nagród za II etap Konkursu wynosi 10.000 zł brutto: w tym
Nagroda Główna w wysokości 6.000zł brutto oraz dwa równorzędne Wyróżnienia w wysokości 2000 zł brutto każde.

5.3. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie ckis.stary.sacz.pl/konkursy

5.4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa w tym z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 41 ust. 4 oraz art. 41 ust. 7 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie (wskazanych w pkt. 5.2) w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku wypłata następuje po potrąceniu przez Organizatora – 10% wartości nagrody.

5.5. Potwierdzeniem odbioru nagrody lub wyróżnienia jest potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany przez Uczestnika Konkursu.

5.6. Osobie nagrodzonej i wyróżnionej przysługuje prawo rezygnacji z przyznanej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora. Osoby nagrodzone i wyróżnione nie mają możliwości zamiany nagrody na inną, a także przekazania nagrody na rzecz innego Uczestnika lub osób trzecich.

5.7. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie przed odbiorem nagrody są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu.

5.8. Przekazanie nagród i wyróżnień, nastąpi w ciągu 10 dni, od momentu zakończenia Konkursu i zamieszczenia jego wyników na stronie ckis.stary.sacz.pl/konkurs

5.9. W przypadku, gdy osoba nagrodzona lub wyróżniona nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.7 nagroda przepada.

5.10. Nie przekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez osobę nagrodzoną lub wyróżnioną oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora Konkursu.

5.11. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez osobę nagrodzoną lub wyróżnioną  wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

  § 6

PRAWA AUTORSKIE

6.1. Uczestnik Konkursu zachowuje majątkowe prawa autorskie do utworów zgłoszonych do Konkursu i wszystkich stworzonych podczas 7. edycji Pannonica Festival.  

6.2. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do utworów zgłoszonych do Konkursu i wszystkich stworzonych podczas 7. edycji Pannonica Festival, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich (w tym posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich przedstawionych w dziele).

6.3. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 6.2, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tego tytułu.

6.4 W przypadku, gdy utwór zgłoszony do Konkursu zawiera wizerunek Uczestnika Konkursu/innych osób Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie i upublicznianie tego wizerunku  w materiałach dotyczących zarówno obecnej i przyszłych edycji Pannonica Festival jak i Konkursu, w tym w ramach prezentacji utworów konkursowych oraz zapewnia i oświadcza, że taka zgoda została również udzielona przez osoby trzecie, których wizerunek wykorzystano w utworze.

6.5. Z chwilą publikacji przez Uczestnika Konkursu utworów zgłoszonych do Konkursu i wszystkich stworzonych podczas 7. edycji Pannonica Festival, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na okres 5 lat i upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do tych utworów  na następujących polach eksploatacji:

 1. publikacje na stronie internetowej Organizatora,
 2. publikacje na profilu Facebook Organizatora,
 3. publikacje na kanale YouTube Organizatora,
 4. publikacje na profilu Instagram Organizatora.
 5. we wszystkich publikacjach internetowych i drukowanych Organizatora w celu promocji obecnej i przyszłych edycji Festiwalu Pannonica oraz obecnej i przyszłych edycji Inspire Campu,
 6. publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym z poszanowaniem praw autorskich osobistych ze strony Organizatora.

6.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby jego utwory zgłoszone do Konkursu i wszystkie stworzone podczas 7. edycji Pannonica Festival były wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez niego wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

  § 7

OCHRONA INFORMACJI

7.1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Uczestników, jest Organizator.

7.2. Organizator czyli Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

7.3. Dane osobowe Uczestników przekazywane są dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak

warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

7.4. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w tym także adresów e-mail oraz nazw ich kont na Facebooku i Instagramie i kanału Youtube, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

7.5. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Uczestników, jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zmianami).

7.6. Uczestnik w każdym momencie ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania żądania zaprzestania ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7.7. Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników w innych celach niż wynikające z treści niniejszego Regulaminu.

7.8. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, z którym można się kontaktować mailowo: ewelina.sowinska@onet.pl .

  § 8

REKLAMACJE 

8.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

8.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

8.3. Reklamacja będzie rozstrzygana nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, przez powołaną Komisję Reklamacyjną, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora.

8.4. O rozpatrzeniu reklamacji Zainteresowani będą poinformowani listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Uczestnik ma prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie ckis.stary.sacz.pl/konkursy  oraz w siedzibie Organizatora.

9.2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku
z Konkursem jest prawo polskie.

9.5. Wszelkie konflikty powstałe w związku z przeprowadzaniem Konkursu, Uczestnik
i Organizator będą starali się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie.

9.6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem biuro@pannonica.pl . Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.

9.7 W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy pomocy e-mail. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie.

9.8. Na życzenie Uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Realizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy >>>> TUTAJ