Kultura w sołectwach – edycja IV

Zaproszenie do składania propozycji działań w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej w 2018 r w konkursie „Kultura w Sołectwach – edycja czwarta”

Otwarty Konkurs pn. „Kultura w Sołectwach – edycja czwarta”

1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych
Gminy Stary Sącz w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej w sołectwach gminy Stary
Sącz.

2. W konkursie preferowane są zadania charakteryzujące się cyklicznością lub ciągłością.

3. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari
w Starym Sączu przeznacza się z budżetu Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu
kwotę nie mniejszą jak 20 000 zł i nie większą jak 30.000 zł

Zasady konkursu:

4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe mające siedzibę na
terenie gminy Stary Sącz oraz grupy nieformalne reprezentowane przez osobę fizyczną zwaną
w dalszej części liderem. Liderem może być sołtys lub inna osoba fizyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych zamieszkała w gminie Stary Sącz, na terenie danego sołectwa.

5. Jeden podmiot może starać się o dofinansowania maksymalnie dwóch zadań w konkursie.

6. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej jak 1 lutego 2018
i nie później jak 15 września 2018 r i zakończy się nie później jak 15 listopada 2018 r.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku nr 1, opublikowanym na stronie www.ckis.stary.sacz.pl .

8. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem finansowania ani zapewnieniem
finansowania w oczekiwanej wysokości.

10. W przypadku przyznania na realizację zadania kwoty w mniejszej wysokości niż wnioskowana dopuszcza się możliwość weryfikacji i zmianę kosztorysu zadania, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

11. Warunkiem opłacenia kosztów związanych z realizacją zadania jest zawarcie do 15 marca 2018 r umowy określającej zasady finansowania zadania z zachowaniem formy pisemnej pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, a podmiotem składającym ofertę.

12. Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się:
a) zakup materiałów (produktów) niezbędnych dla wykonania zadania,
b) zakup usług związanych z realizacją zadania (tj. wynajem elementów technicznych
niezbędnych dla wykonania zadania np. scena, nagłośnienie, oświetlenie itd.;usługi
transportowe, koszty promocji przedsięwzięcia, usługi wydawnicze, poligraficzne
dotyczące organizacji imprez w tym koszty związane z prowadzeniem serwisów
internetowych). Wielkość środków przeznaczonych na promocję albo na catering nie
może przekraczać 10% wartości zadania.
c) koszty osobowe merytoryczne w szczególności honoraria instruktorów i trenerów
w ramach umowy zlecenia lub faktury/rachunku w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Poza honorarium nie dopuszcza się wypłacanie trenerom / instruktorom
dodatkowego wynagrodzenia jak np. zwrot kosztów przejazdów.

13. Koszt zadania nie może być mniejszy jak 1000 zł(brutto) i większy jak 3000 zł(brutto).

14. W przypadku istniejących podejrzeń co do braku możliwości osiągnięcia rezultatów danego
zadania lub niezrealizowania zadania w terminie Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu może odstąpić od podpisania umowy określającej zasady finansowania
zadania. Umowa określająca finansowania zadania powinna być podpisana przed rozpoczęciem
realizacji zadania.

15. Oszczędności z tytułu realizacji zadań wybranych do realizacji, mniejszej kwoty przyznanych
dotacji albo odstąpienia którejkolwiek ze stron od podpisania umowy określającej zasady
finansowania zadania wybranego do dofinansowania mogą zostać przeniesione do budżetu
konkursu „Kultura w Sołectwach – edycja „piąta” powiększając jego budżet.

Termin i miejsce składania ofert.

16. Ofertę wg załączonego wzoru należy złożyć na adres:
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu; Punkt Informacji Turystycznej; Stary
Sącz, Rynek 5, do dnia 15.01.2018 roku do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„KONKURS Kultura w sołectwach – edycja czwarta” wraz z nazwą zadania, którego oferta
dotyczy.

17. Oferta nie złożona we wskazanym miejscu i terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową

18. W przypadku ofert złożonych do 10.01.2018 do godz. 12.00, będzie możliwe skonsultowanie
ofert pod kątem ich poprawności, zgodności z celami konkursu i kwalifikowalności wydatków.
Uwagi zostaną przekazane w terminie do 2 dni roboczych, a podmiot składający ofertę będzie
mógł złożyć poprawioną ofertę przy zachowaniu terminu określonego w pkt. 16.

19. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do adresata.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

20. Oferty oceniane są przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari. składającej się z 3 osób

21. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) wykonalność finansowa i organizacyjna; 0 – 8 pkt
b) stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów w oparciu
o zamierzoną liczbę uczestników zajęć i kursów i założoną frekwencja: 0 – 8 pkt
c) pozostałe kryteria (wykorzystanie istniejącej infrastruktury kultury w sołectwach,
społeczne uzasadnienie, kreatywność, nowatorstwo, walor artystyczny, kulturalny lub
edukacyjny, trwałość ): 0 – 8 pkt
d) cykliczność i ciągłość realizowanych wydarzeń/zajęć:
gdy uczestnik może brać udział w 1 wydarzeniu/zajęciach – 0 pkt
gdy uczestnik może brać udział w 2-3 wydarzeniach/zajęciach – 1 pkt
gdy uczestnik może brać udział w 4-5 wydarzeniach/zajęciach – 2 pkt
gdy uczestnik może brać udział w 6-7 wydarzeniach/zajęciach – 3 pkt
gdy uczestnik może brać udział w 8-9 wydarzeniach/zajęciach – 4 pkt
gdy uczestnik może brać udział w 10-11 wydarzeniach/zajęciach – 5 pkt
gdy uczestnik może brać udział w 12 i więcej wydarzeniach/zajęciach – 6 pkt

e) Uwaga! obowiązuje zasada nie koncentrowania wybranych do dofinansowania zadań w
małej liczbie sołectw, w związku z czym obniża się punktację drugiego z kolei najlepiej
ocenionego zadania z danego sołectwa o 5 pkt.

22. Maksymalna liczba punktów wynosi 30, natomiast minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 15.

23. Otwarcie ofert złożonych do konkursu do 10.01.2018 celem przeprowadzenia wstępnej
weryfikacji będzie następować w trybie ciągłym, otwarcie pozostałych ofert zostanie
przeprowadzone w dniu 15.01.2018 roku w lokalu informacji turystycznej w Starym Sączu,
Rynek 5, o godz. 12.15.

24. Decyzję o ogłoszeniu listy rankingowej z wartością kwot przyznanych do dofinansowania dla
przyznanego zadania podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sarii ogłasza
w terminie do 22 stycznia 2018 r. Lista rankingowa obejmuje zadania mieszczące się w limicie
20000 zł (lista zadań do dofinansowania) oraz zadania przekraczające 20000 zł i nie
przekraczające 30000 zł (tzw. lista rezerwowa).

25. Z listy rezerwowej zostaną sfinansowane nie mniej jak 2 i nie więcej jak 3 zadania.

26. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

27. Lista zadań wybranych do sfinansowania w ramach konkursu „Kultura w Sołectwach – edycja
czwarta dostępna będzie dostępna na tablicy ogłoszeń przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu ul. Batorego 23 oraz www.ckis.stary.sacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Starego Sącza.

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU:

Kultura w Sołectwach – Edycja IV (.pdf)

Kultura w Sołectwach – Edycja IV (. doc)