OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”

2018.06.29 – Zawiadomienie o unieważnieniu

2018.06.29 – Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania oferentów 

Załącznik do odpowiedzi na pytania oferentów. Przedmiar sieci zewnętrzne


Nr postępowania: CKiS.002.2018  z dnia 04.06.2018

Odpowiedź na pytanie oferentów

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie (grupa kapitałowa)

Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

Załącznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób

Do pobrania (przycisk „pobierz” – prawy górny róg strony odnośnika):

Załacznik Nr 8 – Dokumentacja Techniczna