REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu / Kino SOKÓŁ

Definicje:

CKiS – Skrót od: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
Dyrektor CKiS – Osoba zarządzająca w/w instytucją.
Sala Widowiskowo-Kinowa – sala zlokalizowana w budynku Kina Sokół w Starym Sączu przy ul. Batorego 23
Wydarzenie – oznacza wszystkie zdarzenia organizowane przez Organizatora
Organizator – podmiot dokonujący rezerwacji, który zamierza zorganizować Wydarzenie w Sali Widowiskowo – Kinowej.
Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.
Formularz Wynajęcia Sali Widowiskowo-Kinowej – forma umowy cywilno-prawnej zawarta pomiędzy CKiS w Starym Sączu a Organizatorem, której przedmiotem jest najem Sali Widowiskowo-Kinowej.

§ 1

Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Sali Widowiskowo – Kinowej znajdującej się w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu/ Kino SOKÓŁ, ul. Batorego 23
Regulamin obowiązuje Organizatorów i Uczestników takich wydarzeń jak: imprezy okolicznościowe, uroczystości obchodzone przez Organizatora, koncerty, szkolenia, konferencje, warsztaty tematyczne, wykłady lub inne tego typu spotkania, zwane dalej Wydarzeniem.
Organizator nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania Sali Widowiskowo-Kinowej podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Dyrektora CKiS

§ 2

Zasady rezerwacji

Zgłoszenie rezerwacji dokonywane jest przez Organizatora wyłącznie za pomocą Formularza Wynajęcia Sali.
Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na wynajęcie sali. Zgodą na wynajęcie sali jest e-mail zwrotny zawierający potwierdzenie daty i godziny, potwierdzone warunki finansowe i uiszczenie przez wynajmującego ustalonej wg cennika kwoty do 14 dni od dnia dokonania rezerwacji.
Dyrektor CKiS może odmówić wynajmu sali bez podawania przyczyn, a w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych względem społecznym może obniżyć stawkę wynajmu sali lub zrezygnować z opłat. W szczególności dotyczy to: podmiotów z terenu gm. Stary Sącz, imprez charytatywnych, imprez partnerskich.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej miesiąc przed planowaną datą Wydarzenia.
Koszt wynajmu Sali Widowiskowo – Kinowej przedstawia cennik wynajmu sal dostępny w siedzibie CKiS w Starym Sączu, a także na stronie internetowej: www.ckis.stary.sacz.pl w zakładce WYNAJEM

§ 3

Obowiązki organizatora i uczestników Wydarzenia

Organizator jest zobowiązany do:
– Utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania Wydarzenia
– Usunięcia wszystkich wniesionych do Sali Widowiskowo – Kinowej instrumentów, sprzętu muzycznego, elementów dekoracji, materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych po zakończeniu Wydarzenia pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została mu przekazana.
– przekazania CKiS danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe dla danego Wydarzenia.

Organizator ponosi odpowiedzialność wobec CKiS za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej Sali Widowiskowo – Kinowej w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia CKiS
Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Organizatora, Organizator odpowiada jak za własne działania.

Organizator jest zobowiązany do uregulowania wszystkich opłat związanych z korzystaniem z materiałów objętych prawami autorskimi oraz uzyskania licencji ZAiKS (wniosek o zawarcie umowy licencyjnej oraz wykaz utworów musi być wysłany do 2 dni przed imprezą – oba dokumenty do pobrania w zakładce WYNAJEM)

§ 4

Postanowienia końcowe

CKiS nie ponosi odpowiedzialności za jakość prezentowanych i wykorzystywanych podczas Wydarzenia materiałów
CKiS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu