Konkurs na projekt graficzny plakatu 41. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej 2019

Pobierz: Regulamin konkursu na projekt plakatu 41 SFMD

 

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu
41. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

 

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

§ 1

Przedmiot konkursu

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu 41. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego, który stanie się oficjalnym plakatem promującym 41. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
 3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
 4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie brały udziału w innych konkursach.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do trzech (maksymalnie) projektów.
                           

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać:
  grafikę autorską, oraz

pozostałe elementy obowiązkowe:

– nazwę wydarzenia: 41. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

– datę festiwalu: 10 – 14 lipca 2019 ,

– motto 41 edycji festiwalu: Viridarium musicum

– skrócony program: (patrz zał. na końcu regulaminu)
– pasek (szer. ok. 20 mm) na loga partnerów (6-8 szt)

– adres strony internetowej www.festiwal.wstarymsaczu.pl

 1. Autorska grafika obowiązkowo powinna eksponować następujący komunikat:  
  –  życie klasztorne / zakonne / kontemplacyjne     
  (symbolicznie, bez konieczności odwoływania się do konkretnego zakonu/reguły)
 2. Autorska grafika opcjonalnie może (nie musi) prezentować następujące komunikaty:  
  –  ogród (wirydarz to ogród klasztorny, a Viridarium musicum to symboliczny “muzyczny ogród”)
  –  muzyka dawna
 3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl , w tytule e-maila prosimy wpisać: Konkurs: plakat 41. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
 4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 3 maja 2019 roku włącznie.
 5. W przypadku jeśli na konkurs wpłynie mniej niż 40 prac organizator może wydłużyć czas trwania konkursu.
 6. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego  wymiaru (980×680 układ pionowy) w formacie JPG, którego wielkość nie powinna przekraczać 2 MB.
 7. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i telefon kontaktowy autora.
 8. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace, a po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej.
 9. Komisja Konkursowa w ciągu 10 dni od wyznaczonego terminu nadsyłania prac poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego i wyróżnionych projektów.
 10. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do Organizatora plakat końcowy projekt plakatu, jako plik graficzny PDF, rozm. 680 x 980 mm (+ spad 4 mm), CMYK, rozdzielczość 300 dpi. (z uwzględnieniem paska z logami partnerów i sponsorów)
 11. Z chwilą zamknięcia konkursu, Autor nagrodzonej pracy (plakatu) udzieli Organizatorowi konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:
  -używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej oraz gospodarczej,
  -utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
  -zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
  -publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
  -wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem,
  -wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania  we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworu (plakatu), umieszczania w Internecie,
 12. Dodatkowo w okresie 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu Organizator może zlecić Autorowi przygotowanie od 2 do 5 projektów graficznych różnych elementów promocyjnych i identyfikacyjnych opartych na motywie graficznym zwycięskiego plakatu takich jak np.: baner, reklama prasowa, nagłówek, okładka folderu itp. w zryczałtowanej cenie 250 zł brutto za każdy wariant/projekt.

§ 4

Kryteria oceny

 1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu. Komisja, biorąc pod uwagę wartość artystyczną i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu oraz wskaże dwa projekty wyróżnione
 3. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


§ 5

Warunki ogólne

 1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną
  z tego tytułu.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)

§ 6

Nagroda

 1. Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 2.200,00 PLN brutto (dwa tysiące dwieście złotych 0/100).
 2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.
 3. Przewiduje się także przyznanie wyróżnienia w wysokości 500,00 PLN brutto (pięćset złotych 0/100).

  4. Wypłata 70% kwoty z tytułu nagrody głównej oraz 100% kwoty wyróżnienia nastąpi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.  Wypłata pozostałych 30% z tytułu nagrody głównej nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania i zaakceptowania przez Organizatora końcowego projektu plakatu.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

 1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, festiwalu oraz na Facebooku.
 2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
 5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: http://ckis.stary.sacz.pl/konkurs_na_projekt_plakatu_41SFMD

 

zał.  (skrócony program festiwalu)

prolog – niedziela 7 lipca (Czerwony Klasztor-Słowacja): Klasztorne harmonie, Warsaw Wind Band

środa 10 lipca (E): “Res plena Dei”, Capella Artemisia (Włochy)

czwartek 11 lipca (K): Joseph Haydn: “Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu”, Musicarius  

piątek 12 lipca (E): Jezuickie kolegium w Braniewie, Harmonia Sacra

sobota 13 lipca (K): Zawoalowane pragnienia, Ensemble Peregrina (Szwajcaria)

sobota 13 lipca (E):  Pora wytchnienia, Krzysztof Urbaniak, Marcin Szelest

niedziela 14 lipca (E): Muzyka z klasztoru benedyktynek w Sandomierzu, Capella Cracoviensis

(E) – kościół św. Elżbiety w Starym Sączu, (K) – kościół Sióstr Klarysek