Konkurs na plakat 6 edycji Festiwalu Pannonica

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na plakat 6. Pannonica Folk Festival.

Decyzją jury w składzie:
Wojciech Knapik – przewodniczący,
Justyna Liszkowska, Ryszard Miłek, Ewelina Wiśniewska – członkowie jury
dokonano wyboru nagrodzonych prac w konkursie na plakat 6.Pannonica Folk Festival.
Pierwszą nagrodę zdobyła P. Zofia Dziurawiec , dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują P. Elżbieta Chwistek  i P. Jarosław Sępek.

 

 

 

 

 

 

Zwyciężczyni została przyznana główna nagroda pieniężna w wysokości 2.500 PLN, natomiast wyróżnione osoby otrzymają nagrody pieniężną w wysokości po 500 PLN.

Ze względu na fakt, że nagroda główna przypadła osobie urodzonej w 1993 roku lub latach późniejszych, nie wystąpił obowiązek przyznania jednego z wyróżnień dla “artysty młodego pokolenia” (§ 6, pkt 3 regulaminu).

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac konkursowych. Osobom nagrodzonym gratulujemy.


Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu
6. Pannonica Folk Festival

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

§ 1
Przedmiot konkursu
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu 6.Pannonica Folk Festival

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się
plakatem promującym 6.Pannonica Folk Festival
2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do trzech (maksymalnie) projektów.

§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać:
grafikę autorską, oraz
pozostałe elementy obowiązkowe:
– nazwę wydarzenia: 6. Pannonica Folk Festival,
– slogan: ogieeeń nie muzyka!,
– logo Pannonica Folk Festival albo oryginalny lub twórczo zinterpretowany sygnet (solarny element graficzny wchodzący w skład loga) (patrz załącznik; grafiki1),
– datę festiwalu: 30.08 do 1.09 2018 ,
– miejsce festiwalu: Barcice nad Popradem,
– skrócony program pro-forma (patrz załącznik; teksty1),
– pięć “partnerskich” logo pro-forma (patrz załącznik; grafiki1),
– kod QR (patrz załącznik; grafiki1),
– adres strony internetowej www.pannonica.pl
Autorska grafika powinna nawiązywać do sloganu festiwalu oraz misji/i charakteru festiwalu (muzyka bałkańska, cygańska, węgierska) więcej>>> http://www.pannonica.pl/o-festiwalu/
2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: biuro@pannonica.pl , w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs: plakat 6. Pannonica Folk Festival
3. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 14 grudnia 2017 roku włącznie.
4. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego wymiaru (980×680 układ pionowy) w formacie JPG, którego wielkość nie powinna przekraczyć 2 MB.
5. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i telefon kontaktowy autora.
6. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace, a po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej.
7. Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu nadsyłania prac poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego i wyróżnionych projektów.
8. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do Organizatora plakat tzw. “ślepy” (bez skróconego programu pro-forma i “patnerskich” logo pro-forma) w skali 1:2 tj. o wymiarach 680 x 490 mm (+ 2 mm spadów), w formacie JPG, CMYK, rozdz. 200 dpi, a po ustaleniu programu festiwalu (skład zespołów) i partnerów i sponsorów w ciągu 7 dni od dostarczenia brakujących elementów obowiązkowych plakatu końcowy projekt plakatu, jako plik graficzny PDF, rozm. 680 x 980 mm (+ spad 4 mm), CMYK, rozdzielczość 300 dpi.
9. Z chwilą zamknięcia konkursu, Autor nagrodzonej pracy (plakatu) udzieli Organizatorowi konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:
-używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej oraz gospodarczej,
-utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
-zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
-publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
-wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem,
-wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworu (plakatu), umieszczania w Internecie,
10. W okresie 8 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu Organizator zleci Autorowi przygotowanie od 3 do 9 projektów graficznych różnych elementów promocyjnych i identyfikacyjnych opartych na motywie graficznym zwycięskiego plakatu takich jak np.: baner, reklama prasowa, nagłówek, koszulka itp. w zryczałtowanej cenie 250 zł brutto za każdy wariant/projekt.

§ 4
Kryteria oceny
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu. Komisja, biorąc pod uwagę wartość artystyczną i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu oraz wskaże dwa projekty wyróżnione
4. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5
Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną
z tego tytułu.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)

§ 6
Nagroda
1. Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 2.500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100).
2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.
3. Przewiduje sie także przyznanie dwóch równorzędnych wyróżnień w wysokości 500,00 PLN brutto (pięćset złotych 0/100), w tym jednego dla artysty młodego pokolenia (kryterium spełniają osoby urodzone w 1993 roku lub latach późniejszych), przy czym nie ma obowiązku przyznania wyróżnienia dla artysty młodego pokolenia w przypadku jeśli nagroda główna przypadnie osobie urodzonej w 1993 roku lub latach późniejszych.
4. Wypłata 80% kwoty z tytułu nagrody głównej oraz 100% kwoty wyróżnień nastąpi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Wypłata pozostałych 20% z tytułu nagrody głównej nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania i zaakceptowania przez Organizatora końcowego projektu plakatu.

§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu
1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, festiwalu oraz na Facebooku.
2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: http://ckis.stary.sacz.pl/konkurs_na_projekt_plakatu_6Pannonica/

Pliki do pobrania:

Teksty1

Grafiki1

Regulamin