„Kultura w Sołectwach – edycja trzecia”

OGŁOSZENIE Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu o zaproszeniu podmiotów z sołectw na terenie gminy Stary Sącz do współpracy w zakresie realizacji zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej na zasadzie konkursu ofert pn. „Kultura w Sołectwach – edycja trzecia”

Zaproszenie do składania propozycji działań w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej
w 2017 r

Otwarty Konkurs pn. „Kultura w Sołectwach – edycja trzecia”

 1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Stary Sącz w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej w sołectwach gminy Stary Sącz.
 2. W konkursie preferowane są zadania charakteryzujące się powtarzalnością lub ciągłością.
 3. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari
  w Starym Sączu przeznacza się z budżetu Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu kwotę nie mniejszą jak 20 000 zł i nie większą jak 30.000 zł

Zasady konkursu:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie gminy Stary Sącz oraz grupy nieformalne reprezentowane przez osobę fizyczną zwaną w dalszej części liderem. Liderem może być sołtys lub inna osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zamieszkała w gminie Stary Sącz, na terenie danego sołectwa.
 2. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej jak 1 stycznia 2017 i nie później jak 15 lutego 2017 r i zakończy się nie później jak 15 czerwca 2017 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1, opublikowanym na stronie www.ckis.stary.sacz.pl .
 4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem finansowania ani zapewnieniem finansowania w oczekiwanej wysokości.
 6. W przypadku przyznania na realizację zadania kwoty w mniejszej wysokości niż wnioskowana dopuszcza się możliwość weryfikacji i zmianę kosztorysu zadania, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
 7. Warunkiem opłacenia kosztów związanych z realizacją zadania jest zawarcie do 15 grudnia 2016 r umowy określającej zasady finansowania zadania z zachowaniem formy pisemnej pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, a podmiotem składającym ofertę.

Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się:

 1. zakup materiałów (produktów) niezbędnych dla wykonania zadania,
 2. zakup usług związanych z realizacją zadania (tj. wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania np. scena, nagłośnienie, oświetlenie itd.; usługi transportowe, koszty promocji przedsięwzięcia, usługi wydawnicze, poligraficzne dotyczące organizacji imprez w tym koszty związane z prowadzeniem serwisów internetowych). Wielkość środków przeznaczonych na promocję albo na catering nie może przekraczać 10% wartości zadania.
 3. koszty osobowe merytoryczne w szczególności honoraria instruktorów i trenerów
  w ramach umowy zlecenia lub faktury/rachunku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza honorarium nie dopuszcza się wypłacanie trenerom / instruktorom dodatkowego wynagrodzenia jak np. zwrot kosztów przejazdów.
 1. Koszt zadania nie może być mniejszy jak 1000 zł (brutto) i większy jak 3000 zł (brutto).
 2. W przypadku istniejących podejrzeń co do braku możliwości osiągnięcia rezultatów danego zadania lub niezrealizowania zadania w terminie Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu może odstąpić od podpisania umowy określającej zasady finansowania zadania.
 3. Umowa określająca finansowania zadania powinna być podpisana przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 4. Oszczędności z tytułu realizacji zadań wybranych do realizacji, mniejszej kwoty przyznanych dotacji albo odstąpienia którejkolwiek ze stron od podpisania umowy określającej zasady finansowania zadania wybranego do dofinansowania mogą zostać przeniesione do budżetu konkursu „Kultura w Sołectwach – edycja trzecia”  powiększając jego budżet.

Termin i miejsce składania ofert.

 1. Ofertę wg załączonego wzoru należy złożyć na adres:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu; Punkt Informacji Turystycznej; Stary Sącz, Rynek 5, do dnia 20.10.2016 roku do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “KONKURS Kultura w sołectwach – edycja trzecia” wraz z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do adresata.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty oceniane są przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Kultury
  i Sztuki im. Ady Sari. składającej się z min. 3 osób
 2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • wykonalność finansowa i organizacyjna; waga 25%,
 • stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów w oparciu
  o zamierzoną liczbę uczestników zajęć i kursów i założoną frekwencja: waga 40%,
 • pozostałe kryteria (wykorzystanie istniejącej infrastruktury kultury w sołectwach, społeczne uzasadnienie, kreatywność, nowatorstwo, walor artystyczny, kulturalny lub edukacyjny, cykliczność i trwałość ): waga 35%
 • odstępuje się od sztywnej zasady nie finansowania więcej niż jednego zadania z jednego sołectwa, zamiast tego obniża się punktację drugiego z kolei najlepiej ocenionego zadania z danego sołectwa o 5 pkt.
 1. Maksymalna liczba punktów wynosi 40, natomiast minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 20.
 2. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 20.10.2016 roku
  w lokalu informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5, o godz. 12.15.
 3. Decyzję o ogłoszeniu listy rankingowej z wartością kwot przyznanych do dofinansowania dla przyznanego zadania podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari i ogłasza
  w terminie do 15 listopada 2016 r. Lista rankingowa obejmuje zadania mieszczące się w limicie 20000 zł (lista zadań do dofinansowania) oraz zadania przekraczające 20000 zł i nie przekraczające 30000 zł (tzw. lista rezerwowa).
 4. Z listy rezerwowej zostaną sfinansowane nie mniej jak 2 i nie więcej jak 3 zadania.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Lista zadań wybranych do sfinansowania w ramach konkursu „Kultura w Sołectwach – edycja trzecia” dostępna będzie dostępna na tablicy ogłoszeń przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ul. Batorego 23 oraz  www.ckis.stary.sacz.pl  oraz na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Miasta Starego Sącza.

Dyrektor CKiS w Starym Sączu

Wojciech Knapik

                                                                                                       

POBIERZ Formularz Wniosku (klik)