Najpiękniejsza starosądecka szopka bożonarodzeniowa – KONKURS

Tworzenie tradycyjnych szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek w gminie Stary Sącz był podtrzymywany

szopka 3

TEMAT KONKURSU:

Najpiękniejsza starosądecka szopka bożonarodzeniowa

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
 2. Celem konkursu jest:

 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
 • popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych z naszego regionu.
 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych oraz dorośli mieszkający na terenie Miasta lub Gminy Stary Sącz.

Zgłoszenia grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel-opiekun grupy. Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 prace.

Każda grupa powinna dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.

 1. Szopkę należy dostarczyć na własny koszt do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu; Kino SOKÓŁ; Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 23 w godzinach pracy administracji CKiS w dniach od 07.01.2015 r. godz. 8.00 do 09.01.2015 r. do godz. 10:00
 2. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie konstruktora lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Szopki i instalacji elektrycznej w niej zamontowanej.
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, adres i numer telefonu  – w przypadku osób dorosłych; w pozostałych przypadkach-nazwę szkoły, nazwę grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imię i nazwisko opiekuna, adres, i nr telefonu.
 4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały, aby swobodnie można ją było przenieść.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatora:
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.01.2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – Kino SOKÓŁ, podczas koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.
 7. Za pozostawioną szopkę uczestnicy otrzymają rewers, na podstawie którego będą mogli odebrać swoją pracę po zakończeniu Konkursu i prezentacji prac począwszy od  12.01.2015 r. Za prace nie odebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności. Odebranie prac z Centrum Kultury odbywać się będzie na koszt osób wykonujących daną szopkę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie szopek po terminie oraz uszkodzenie ich podczas transportu.
 9. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania Centrum Kultury.

 Ocena i nagrody

  1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
  2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
 • motywy regionalne,
 • wkład pracy,
 • estetyka pracy,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody pieniężne dla grup/wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

I nagroda wartości 250 zł,  

II nagroda wartości 150 zł.

III nagroda wartości 100 zł.

      4. Organizator może podjąć decyzję o innym podziale puli nagród.

   5.  Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej Centrum Kultury im. Ady Sari w Starym Sączu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie Centrum Kultury im. Ady Sari w Starym Sączu. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

    6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na            ten temat żadna korespondencja.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Regulamin do Pobrania

Dodaj komentarz