ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari z dnia 02.10.2014. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych do udzielania których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zaprasza

do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego : w ramach zadania: „Budynek Rynek 5 w Starym Sączu – przebudowa i rozbudowa na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – opracowanie projektu budowlanego”.

  1. Zakres usługi obejmuje:
  •  opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji architektonicznej
  •  opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

-ocena techniczna uzbrojenia terenu oraz istniejących możliwości w zakresie ogrzewania, zasilania elektrycznego, kanalizacji deszczowej, przełożenia kolidującej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, gazu i elektrycznej,

-projekt zagospodarowania terenu,

-projekt budowlany wielobranżowy przebudowy i rozbudowy (architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne w tym klimatyzacja, instalacje elektryczne,

  • projekty wykonawcze w zakresie jw.

-wizualizacje zewnętrzne po opracowaniu koncepcji i z finalnego projektu

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,

-przedmiar i kosztorys inwestorski,

cała zamówiona dokumentacja na elektronicznych nośnikach jako dokument tekstowy, część graficzna w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Kod CPV: 71 20 00 00 – 6

  1. Założenia do projektowania:

Zagospodarowanie terenu:

Zakres opracowania dotyczy działek: 1854, 1855 i 1856 – adres Rynek 5 i 6. Obiekty kubaturowe planuje się zlokalizować na działce 1854, pozostałe działki należy przeznaczyć pod zaprojektowanie otwartej przestrzeni publicznej – plac z zielenią urządzoną.

W obszarze opracowania przebudowie podlegać będą sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu i elektryczne. Planowany jest demontaż studni, murków będących ogrodzeniami i ew. innych kolidujących z zamierzeniem projektowym.

Wielkość obszaru objętego opracowaniem to ok. 15ar.

Budynek Centrum:

Planowana jest przebudowa istniejącej kamienicy przy rynku (adres Rynek 5) polegająca między innymi na:

– wymianie stropów budynku

– niezbędnych wyburzeń i uzupełnień w ścianach

– renowacji elewacji i przejścia (sieni)

– budowie ścian wewnętrznych

– wymianie i modernizacji instalacji w obiekcie

– wymianie konstrukcji dachu

– niezbędnych podbić, wzmocnień elementów konstrukcji

Uzupełnieniem inwestycji będzie rozbudowa budynku w kierunku wschodnim i południowym. Na działce 1854 zaprojektować należy rozbudowę będąca trzonem komunikacyjnym umożliwiającym połączenie istniejącej i projektowanej części. W pozostałym terenie planowany będzie budynek zagłębiony pod ziemią.

Program funkcjonalny:

PARTER: (powierzchnia około 270m2)

– informacja turystyczna

– sale warsztatowe i ogólnego zastosowania

– zaplecze socjalne, porządkowe

– hol i komunikacja pionowa

– recepcja i szatnia

– kawiarenka artystyczna

– toalety

PIWNICA: (powierzchnia około 400m2  – bez istniejących piwnic)

– sala galerii z magazynami i tarasem

– toalety

– pomieszczenie porządkowe

Planuje się połączenie i wykorzystanie istniejących piwnic Rynek 5 i 6.

PIĘTRO: (powierzchnia około 170m2)

– zaplecze administracyjne z salką spotkań i pokojem dyrektora

– zaplecze socjalne (wspólna przestrzeń dla posiłków i odpoczynku)

– sale warsztatowe i ogólnego zastosowania

– zaplecze sanitarne

PODDASZE: (powierzchnia około 30m2)

– siedziba bractwa rycerskiego lub

– ekspozycja muzealna (pracowania mistrza Sędziwoja)

 

  1. Zamawiający przekaże wykonawcy n/w materiału przedprojektowe:

– mapa do celów projektowych

– ekspertyzę mykologiczno – budowlaną dla budynku nr 5 i 6

– ekspertyzę konstrukcyjno – budowlaną i inwentaryzację dla budynku nr 5 i 6

– opinia geologiczna dotycząca warunków posadowienia budynku,

– opracowanie przedprojektowe wynikające z wymogów WKZ,

– aktualny wypis i wyrys z mpzp

 

Zasady płatności, termin płatności, zasady rozliczenia:
Wynagrodzenie płatne będzie w trzech ratach:
-faktura częściowa w wysokości 12% wynagrodzenia po wykonaniu  i zatwierdzenia koncepcji  architektonicznej

-fakturą częściową w wysokości 58 % wynagrodzenia po wykonaniu i przekazaniu przez Wykonawcę gotowego opracowania będącego przedmiotem zamówienia. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy,

-fakturą końcową w wysokości 30% wynagrodzenia po zatwierdzeniu projektu i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ. Podstawą wystawienia faktury będzie prawomocna decyzja pozwolenia na budowę dla w.w. zadania. Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o udzielone przez Inwestora pełnomocnictwo.

termin płatności faktury: 21 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego,

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

   –  na podstawowe niniejszego Zaproszenia należy przedstawić koszt wykonania całości przedmiotu       zamówienia z podaniem ceny netto, VAT, brutto.

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia:

do 15.12.2015 r. –  koncepcja architektoniczna będąca podstawą projektu budowlanego  

do 31.03.2016 r. –  kompletny projekt budowlany do złożenia w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,  

do 15.05.2016 r. – projekty wykonawcze pozostałe dokumenty wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

 

Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin złożenia oferty: 23.11.2015 r.

 

Zatwierdzam:

Wojciech Knapik

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki

im. Ady Sari w Starym Sączu

 

Stary Sącz dnia 17.11.2015 r.