Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak postępowania: CKiS.001.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r, poz. 907  ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa strojów ludowych (lachowskich i górali łąckich) dla zespołów folklorystycznych
z gm. Stary Sącz

za najkorzystniejszą uznano ofertę:

 

Część 1:  “Stroje lachowskie dla zespołu Starosądeczanie”

Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk,

  1. Tatrzańska 132, 34-520 Poronin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie ofert

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto

pkt

Okres rękojmi

pkt

Łączna liczba punktów
1 PPHU WEBFOLK Jarosław Wygnański, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno 58,62 0,00 58,62
2 Maria Waśko, ul. Węgrzynek 74, 33-395 Chełmiec 60,46 25,00 85,46
3 Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk, ul. Tatrzańska 132, 34-520 Poronin 75,00 19,79 94,79

 

Część 2:  “Stroje górali łąckich dla zespołu Starosądeczanie”

Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk,

  1. Tatrzańska 132, 34-520 Poronin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną na część 2 zamówienia.

Zestawienie ofert

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto

pkt

Okres rękojmi

pkt

Łączna liczba punktów
1 Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk, ul. Tatrzańska 132, 34-520 Poronin 75,00 19,79 94,79

Część 3: “Stroje lachowskie dla zespołu Prehybianie”

Maria Waśko, ul. Węgrzynek 74, 33-395 Chełmiec

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie ofert

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto

pkt

Okres rękojmi

pkt

Łączna liczba punktów
1 PPHU WEBFOLK Jarosław Wygnański, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno 58,96 0,00 58,96
2 Maria Waśko, ul. Węgrzynek 74, 33-395 Chełmiec 71,93 25,00 96,93
3 Pracownia Strojów Ludowych i Haftu Stanisława Łukaszczyk, ul. Tatrzańska 132, 34-520 Poronin 75,00 19,79 94,79

 

Wykonawcy wykluczeni:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Oferty odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Termin podpisania umowy:

Zgodnie z art. 94 ust 1, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy – art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) ustawy.

 

Zatwierdził:

Wojciech Knapik

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu